Info

Legislatie in domeniu – http://www.legi-internet.ro/lg365.htm

LEGE nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comerţul electronic

Vezi noua pagina la http://www.legi-internet.ro/index.php?id=22

Parlamentul Rom�niei adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1: Definiţii

�n �nţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

1. serviciu al societăţii informaţionale – orice activitate de prestări de servicii sau care presupune constituirea, modificarea, transferul ori stingerea unui drept real asupra unui bun corporal sau necorporal, activitate efectuată prin mijloace electronice, ce prezintă următoarele caracteristici:

a) este efectuată �n considerarea unui folos patrimonial, procurat ofertantului �n mod obişnuit de către destinatar;

b) nu este necesar ca ofertantul şi destinatarul să fie fizic prezenţi simultan �n acelaşi loc;

c) este efectuată prin transmiterea informaţiei la cererea individuală a destinatarului;

2. mijloace electronice – echipamente electronice şi reţele de cablu, fibră optică, radio, satelit şi altele asemenea, utilizate pentru prelucrarea, stocarea sau transmiterea informaţiei;

3. furnizor de servicii – orice persoană fizică sau juridică ce pune la dispoziţie unui număr determinat sau nedeterminat de persoane un serviciu al societăţii informaţionale;

4. furnizor de servicii stabilit �ntr-un stat – un furnizor de servicii av�nd un sediu stabil pe teritoriul unui stat şi care desfăşoară efectiv o activitate economică utiliz�nd acel sediu stabil pe teritoriul unui stat, pentru o perioadă nedeterminată; stabilirea unui furnizor de servicii �ntr-un stat nu este determinată �n mod necesar de locul �n care sunt amplasate mijloacele tehnice şi tehnologice necesare furnizării serviciului;

5. domeniu – o zonă dintr-un sistem informatic, deţinută ca atare de o persoană fizică sau juridică ori de un grup de persoane fizice sau juridice �n scopul prelucrării, stocării ori transferului de date;

6. destinatar al serviciului sau destinatar – orice persoană fizică sau juridică ce utilizează, �n scopuri comerciale, profesionale sau de altă natură, un serviciu al societăţii informaţionale, �n special �n scopul căutării de informaţii sau al furnizării accesului la acestea;

7. consumator – orice persoană fizică ce acţionează �n alte scopuri dec�t cele ale activităţii sale comerciale sau profesionale;

8. comunicare comercială – orice formă de comunicare destinată să promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale; nu constituie prin ele �nsele comunicări comerciale următoarele: informaţii permiţ�nd accesul direct la activitatea unei persoane fizice sau juridice, �n special un nume de domeniu sau o adresă de poştă electronică, comunicări legate de produsele, serviciile, imaginea, numele ori mărcile unei persoane fizice sau juridice, efectuate de un terţ independent faţă de persoana �n cauză, mai ales atunci c�nd sunt realizate cu titlu gratuit;

9. legislaţie coordonată – prevederile �n vigoare ale legilor naţionale, aplicabile activităţilor ce fac obiectul serviciilor societăţii informaţionale sau furnizorilor de servicii �n privinţa:

a) condiţiilor pe care trebuie să le �ndeplinească furnizorii de servicii �n vederea �nceperii acestor activităţi, precum sunt cele legate de eventualele calificări, autorizaţii sau notificări necesare;

b) condiţiilor pe care trebuie să le �ndeplinească furnizorii de servicii pentru desfăşurarea acestor activităţi, precum sunt cele care privesc conduita acestora, calitatea sau conţinutul serviciilor oferite, inclusiv �n materie de publicitate şi �ncheiere a contractelor, sau cele care privesc răspunderea furnizorilor;

10. instrument de plată electronică – un instrument care permite titularului său să efectueze următoarele tipuri de operaţiuni:

a) transferuri de fonduri, altele dec�t cele ordonate şi executate de către instituţii financiare;

b) retrageri de numerar, precum şi �ncărcarea şi descărcarea unui instrument de monedă electronică;

11. instrument de plată cu acces la distanţă – instrument de plată electronică prin intermediul căruia titularul său poate să �şi acceseze fondurile deţinute �ntr-un cont la o instituţie financiară şi să autorizeze efectuarea unei plăţi, utiliz�nd un cod personal de identificare sau un alt mijloc de identificare similar;

12. instrument de monedă electronică – instrument de plată electronică re�ncărcabil, altul dec�t instrumentul de plată cu acces la distanţă, pe care unităţile de valoare sunt stocate electronic şi care permite titularului său să efectueze tipurile de operaţiuni menţionate la pct. 10;

13. titular – persoană care deţine un instrument de plată electronică pe baza unui contract �ncheiat cu un emitent, �n condiţiile prevăzute de lege;

14. date de identificare – orice informaţii care pot permite sau facilita efectuarea tipurilor de operaţiuni menţionate la pct. 10, precum un cod de identificare, numele sau denumirea, domiciliul ori sediul, numărul de telefon, fax, adresa de poştă electronică, numărul de �nmatriculare sau alte mijloace similare de identificare, codul de �nregistrare fiscală, codul numeric personal şi altele asemenea.

Art. 2: Scop şi domeniu de aplicare

(1) Prezenta lege are ca scop stabilirea condiţiilor de furnizare a serviciilor societăţii informaţionale, precum şi prevederea ca infracţiuni a unor fapte săv�rşite �n legătură cu securitatea domeniilor utilizate �n comerţul electronic, emiterea şi utilizarea instrumentelor de plată electronică şi cu utilizarea datelor de identificare �n vederea efectuării de operaţiuni financiare, pentru asigurarea unui cadru favorabil liberei circulaţii şi dezvoltării �n condiţii de securitate a acestor servicii.

(2) Nu constituie servicii ale societăţii informaţionale, �n sensul prezentei legi, activităţile care nu �ntrunesc elementele definiţiei prevăzute la art. 1 pct. 1, �n special următoarele:

a) oferta de servicii care necesită prezenţa fizică a furnizorului şi a destinatarului, chiar dacă prestarea serviciilor respective implică utilizarea de echipamente electronice;

b) oferta de servicii care presupun manipularea unor bunuri corporale de către destinatar, chiar dacă prestarea serviciilor respective implică utilizarea de echipamente electronice;

c) oferta de bunuri sau servicii care nu este prezentată destinatarului prin transmiterea informaţiei la cererea individuală a acestuia şi care este destinată recepţiei simultane de către un număr nelimitat de persoane (punct-multipunct);

d) activităţi care se efectuează prin intermediul serviciilor de telefonie vocală, telefax, telex, servicii de radiodifuziune şi televiziune, inclusiv serviciile de teletext;

e) serviciile de telefonie vocală, telefax sau telex;

f) schimbul de informaţii prin poşta electronică sau prin alte mijloace de comunicare individuală echivalente, �ntre persoane care acţionează �n scopuri străine activităţii lor comerciale sau profesionale;

g) relaţia contractuală dintre un angajat şi angajatorul său.

(3) Prezenta lege nu se aplică următoarelor activităţi:

a) activitatea notarilor publici, �n măsura �n care aceasta presupune o participare directă şi specifică la exercitarea prerogativelor autorităţii publice;

b) activităţile de reprezentare juridică �n faţa organelor de jurisdicţie şi de urmărire penală;

c) jocurile de noroc cu c�ştiguri �n bani, loteriile şi pariurile.

(4) Dispoziţiile prezentei legi se completează cu:

a) dispoziţiile legale fiscale;

b) dispoziţiile legale care reglementează protecţia persoanelor �n privinţa prelucrării datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, precum şi cele care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private �n sectorul telecomunicaţiilor;

c) prevederile legale �n materie de concurenţă.

(5) �n măsura �n care nu conţine dispoziţii derogatorii, prezenta lege se completează cu dispoziţiile legale privind �ncheierea, validitatea şi efectele actelor juridice, cu celelalte prevederi legale care au ca scop protecţia consumatorilor şi a sănătăţii publice, precum şi cu dispoziţiile legale privitoare la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat.

Art. 3: Aplicarea legii rom�ne �n cazul serviciilor societăţii informaţionale

(1) Prezenta lege se aplică furnizorilor de servicii stabiliţi �n Rom�nia şi serviciilor oferite de aceştia.

(2) De la data intrării �n vigoare a prezentei legi serviciile societăţii informaţionale sunt supuse:

a) exclusiv prevederilor �n vigoare ale legilor rom�ne care fac parte din legislaţia coordonată, �n cazul �n care sunt oferite de furnizori de servicii stabiliţi �n Rom�nia;

b) exclusiv prevederilor �n vigoare ale legilor statului �n cauză care fac parte din legislaţia coordonată, �n cazul �n care sunt oferite de furnizori de servicii stabiliţi �ntr-un stat membru al Uniunii Europene.

(3) Libera circulaţie a serviciilor societăţii informaţionale oferite de un furnizor stabilit �ntr-un stat membru al Uniunii Europene nu poate fi restr�nsă �n Rom�nia prin aplicarea unor prevederi legale care fac parte din legislaţia coordonată.

(4) Alin. (2) şi (3) nu se aplică �n următoarele domenii:

a) dreptul de proprietate intelectuală şi dreptul de proprietate industrială;

b) emisiunea de monedă electronică, �n condiţiile prevăzute �n normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

c) publicitatea pentru organisme de investiţii colective �n valori mobiliare;

d) activităţile de asigurare, �n condiţiile prevăzute �n normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

e) libertatea părţilor de a alege legea aplicabilă contractului, c�nd părţile au acest drept;

f) obligaţii rezultate din contractele �ncheiate cu consumatorii;

g) cerinţele de formă prevăzute pentru validitatea actelor juridice prin care se creează, se modifică, se sting sau se transmit drepturi reale asupra unor bunuri imobile situate pe teritoriul Rom�niei;

h) cerinţele aplicabile bunurilor ca atare şi livrării acestora;

i) cerinţele aplicabile serviciilor care nu sunt prestate prin mijloace electronice.

(5) Autorităţile publice pot lua măsuri derogatorii de la prevederile alin. (3) numai �n următoarele condiţii:

a) măsura este necesară pentru motive de ordine publică, desfăşurarea instrucţiei penale, protecţia minorilor, lupta �mpotriva oricărei forme de incitare la ură din raţiune de rasă, sex, religie sau naţionalitate, atingeri aduse demnităţii umane, protecţia sănătăţii publice, apărarea şi siguranţa naţională, protecţia consumatorilor, inclusiv a investitorilor;

b) măsura vizează un serviciu al societăţii informaţionale care aduce atingere uneia dintre valorile enumerate la lit. a) sau prezintă un risc serios şi grav la adresa acestor valori;

c) măsura este proporţională cu scopul urmărit;

d) sunt respectate procedurile de colaborare, consultare sau informare prevăzute �n normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

CAPITOLUL II: Furnizarea serviciilor societăţii informaţionale

Art. 4: Principiile furnizării serviciilor societăţii informaţionale

(1) Furnizarea de servicii ale societăţii informaţionale de către persoanele fizice sau juridice nu este supusă nici unei autorizări prealabile şi se desfăşoară �n concordanţă cu principiile concurenţei libere şi loiale, cu respectarea dispoziţiilor legale �n vigoare.

(2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere dispoziţiilor legale care impun autorizarea prealabilă �n vederea desfăşurării unor activităţi de către persoanele fizice sau juridice, dacă dispoziţiile �n cauză nu vizează �n mod expres şi exclusiv serviciile societăţii informaţionale sau furnizorii de servicii, �n �nţelesul prezentei legi.

(3) Furnizarea de servicii ale societăţii informaţionale de către furnizorii de servicii stabiliţi �n statele membre ale Uniunii Europene se face �n condiţiile prevăzute �n Acordul european instituind o asociere �ntre Rom�nia, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte.

(4) Furnizarea de servicii ale societăţii informaţionale de către furnizorii de servicii stabiliţi �n alte state se face �n condiţiile acordurilor bilaterale �ncheiate cu statele respective, la care Rom�nia este parte.

Art. 5: Informaţii generale

(1) Furnizorul de servicii are obligaţia de a pune la dispoziţie destinatarilor şi autorităţilor publice mijloace care să permită accesul facil, direct, permanent şi gratuit cel puţin la următoarele informaţii:

a) numele sau denumirea furnizorului de servicii;

b) domiciliul sau sediul furnizorului de servicii;

c) numerele de telefon, fax, adresa de poştă electronică şi orice alte date necesare contactării furnizorului de servicii �n mod direct şi efectiv;

d) numărul de �nmatriculare sau alte mijloace similare de identificare, �n cazul �n care furnizorul de servicii este �nscris �n registrul comerţului sau �n alt registru public similar;

e) codul de �nregistrare fiscală;

f) datele de identificare ale autorităţii competente, �n cazul �n care activitatea furnizorului de servicii este supusă unui regim de autorizare;

g) titlul profesional şi statul �n care a fost acordat, corpul profesional sau orice alt organism similar din care face parte, indicarea reglementărilor aplicabile profesiei respective �n statul �n care furnizorul de servicii este stabilit, precum şi a mijloacelor de acces la acestea, �n cazul �n care furnizorul de servicii este membru al unei profesii liberale;

h) tarifele aferente serviciilor oferite, care trebuie indicate cu respectarea normelor privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu precizarea scutirii, includerii sau neincluderii taxei pe valoarea adăugată, precum şi a cuantumului acesteia;

i) includerea sau neincluderea �n preţ a cheltuielilor de livrare, precum şi valoarea acestora, dacă este cazul;

j) orice alte informaţii pe care furnizorul de servicii este obligat să le pună la dispoziţie destinatarilor, �n conformitate cu prevederile legale �n vigoare.

(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) se consideră �ndeplinită �n cazul �n care furnizorul unui serviciu afişează aceste informaţii �ntr-o formă clară, vizibil şi permanent, �n interiorul paginii de web prin intermediul căreia este oferit serviciul respectiv, �n condiţiile menţionate la alin. (1).

Art. 6: Comunicările comerciale

(1) Efectuarea de comunicări comerciale prin poşta electronică este interzisă, cu excepţia cazului �n care destinatarul şi-a exprimat �n prealabil consimţăm�ntul expres pentru a primi asemenea comunicări.

(2) Comunicările comerciale care constituie un serviciu al societăţii informaţionale sau o parte a acestuia, �n măsura �n care sunt permise, trebuie să respecte cel puţin următoarele condiţii:

a) să fie clar identificabile ca atare;

b) persoana fizică sau juridică �n numele căreia sunt făcute să fie clar identificată;

c) ofertele promoţionale, precum reducerile, premiile şi cadourile, să fie clar identificabile, iar condiţiile care trebuie �ndeplinite pentru obţinerea lor să fie uşor accesibile şi clar prezentate;

d) competiţiile şi jocurile promoţionale să fie clar identificabile ca atare, iar condiţiile de participare să fie uşor accesibile şi clar prezentate;

e) orice alte condiţii impuse prin dispoziţiile legale �n vigoare.

(3) Comunicările comerciale care constituie un serviciu al societăţii informaţionale sau o parte a acestuia, atunci c�nd acest serviciu este furnizat de un membru al unei profesii liberale, sunt permise, sub condiţia respectării dispoziţiilor legale şi a reglementărilor aplicabile profesiei respective, care privesc, �n special, independenţa, demnitatea şi onoarea profesiei, secretul profesional şi corectitudinea faţă de clienţi şi faţă de ceilalţi membri ai profesiei.

(4) Furnizorii de servicii ale societăţii informaţionale care efectuează comunicări comerciale au obligaţia de a respecta prevederile alin. (1)-(3).

CAPITOLUL III: Contractele �ncheiate prin mijloace electronice

Art. 7: Validitatea, efectele juridice şi proba contractelor �ncheiate prin mijloace electronice

(1) Contractele �ncheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaşte contractelor, atunci c�nd sunt �ntrunite condiţiile cerute de lege pentru validitatea acestora.

(2) Pentru validitatea contractelor �ncheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimţăm�ntul prealabil al părţilor asupra utilizării mijloacelor electronice.

(3) Proba �ncheierii contractelor prin mijloace electronice şi a obligaţiilor care rezultă din aceste contracte este supusă dispoziţiilor dreptului comun �n materie de probă şi prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Art. 8: Informarea destinatarilor

(1) Furnizorul de servicii este obligat să pună la dispoziţie destinatarului, �nainte ca destinatarul să trimită oferta de a contracta sau acceptarea ofertei ferme de a contracta făcute de furnizorul de servicii, cel puţin următoarele informaţii care trebuie să fie exprimate �n mod clar, neechivoc şi �ntr-un limbaj accesibil:

a) etapele tehnice care trebuie urmate pentru a �ncheia contractul;

b) dacă contractul, o dată �ncheiat, este stocat sau nu de către furnizorul de servicii şi dacă este accesibil sau nu;

c) mijloacele tehnice pe care furnizorul de servicii le pune la dispoziţie destinatarului pentru identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor;

d) limba �n care se poate �ncheia contractul;

e) codurile de conduită relevante la care furnizorul de servicii subscrie, precum şi informaţii despre modul �n care aceste coduri pot fi consultate prin mijloace electronice;

f) orice alte condiţii impuse prin dispoziţiile legale �n vigoare.

(2) Furnizorul de servicii are obligaţia să ofere destinatarului posibilitatea de a utiliza un procedeu tehnic adecvat, eficace şi accesibil, care să permită identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor, anterior trimiterii ofertei sau acceptării acesteia.

(3) Furnizorul de servicii poate deroga de la dispoziţiile alin. (1) şi (2) numai �n situaţia �n care a convenit altfel cu destinatarul, cu condiţia ca nici una dintre părţi să nu aibă calitatea de consumator.

(4) Clauzele şi condiţiile generale ale contractului propus trebuie puse la dispoziţie destinatarului �ntr-un mod care să �i permită acestuia să le stocheze şi să le reproducă.

(5) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică �n privinţa contractelor �ncheiate exclusiv prin poştă electronică sau prin alte mijloace de comunicare individuală echivalente.

Art. 9: �ncheierea contractului prin mijloace electronice

(1) Dacă părţile nu au convenit altfel, contractul se consideră �ncheiat �n momentul �n care acceptarea ofertei de a contracta a ajuns la cunoştinţa ofertantului.

(2) Contractul care, prin natura sa ori la cererea beneficiarului, impune o executare imediată a prestaţiei caracteristice se consideră �ncheiat �n momentul �n care debitorul acesteia a �nceput executarea, �n afară de cazul �n care ofertantul a cerut ca �n prealabil să i se comunice acceptarea. �n acest ultim caz se aplică prevederile alin. (1).

(3) �n cazul �n care destinatarul trimite prin mijloace electronice oferta de a contracta sau acceptarea ofertei ferme de a contracta făcute de furnizorul de servicii, furnizorul de servicii are obligaţia de a confirma primirea ofertei sau, după caz, a acceptării acesteia, �n unul dintre următoarele moduri:

a) trimiterea unei dovezi de primire prin poşta electronică sau printr-un alt mijloc de comunicare individuală echivalent, la adresa indicată de către destinatar, �n termen de 24 de ore de la primirea ofertei sau acceptării;

b) confirmarea primirii ofertei sau a acceptării ofertei, printr-un mijloc echivalent celui utilizat pentru trimiterea ofertei sau a acceptării ofertei, de �ndată ce oferta sau acceptarea a fost primită de furnizorul de servicii, cu condiţia ca această confirmare să poată fi stocată şi reprodusă de către destinatar.

(4) Oferta sau acceptarea ofertei, precum şi confirmarea primirii ofertei sau a acceptării ofertei, efectuate �n unul dintre modurile prevăzute la alin. (3), se consideră primite atunci c�nd părţile cărora le sunt adresate pot să le acceseze.

(5) Prevederile alin. (3) nu se aplică �n privinţa contractelor �ncheiate exclusiv prin poştă electronică sau prin alte mijloace de comunicare individuală echivalente.

Art. 10: Condiţii privind păstrarea sau prezentarea informaţiei

(1) Acolo unde legea impune ca informaţia să fie prezentată sau păstrată �n forma sa originală, această cerinţă este �ndeplinită dacă sunt �ntrunite �n mod cumulativ următoarele condiţii:

a) există garanţia integrităţii informaţiei, asigurată prin respectarea standardelor naţionale �n domeniu, din momentul �n care a fost generată;

b) mesajul este semnat utiliz�ndu-se semnătura electronică extinsă a emitentului;

c) informaţia poate fi imediat furnizată şi prezentată la cerere.

(2) Destinatarul comerciant acţionează pe riscul propriu, dacă a ştiut sau ar fi trebuit să ştie, �n concordanţă cu practicile comerciale curente sau ca urmare a folosirii procedurilor convenite expres cu emitentul, că informaţia conţinută �ntr-un mesaj electronic a fost alterată �n timpul transmiterii sau prelucrării sale.

CAPITOLUL IV: Răspunderea furnizorilor de servicii

Art. 11: Principii generale

(1) Furnizorii de servicii sunt supuşi dispoziţiilor legale referitoare la răspunderea civilă, penală şi contravenţională, �n măsura �n care prin prezenta lege nu se dispune altfel.

(2) Furnizorii de servicii răspund pentru informaţia furnizată de ei �nşişi sau pe seama lor.

(3) Furnizorii de servicii nu răspund pentru informaţia transmisă, stocată sau la care facilitează accesul, �n condiţiile prevăzute la art. 12-15.

Art. 12: Intermedierea prin simpla transmitere

(1) Dacă un serviciu al societăţii informaţionale constă �n transmiterea �ntr-o reţea de comunicaţii a informaţiei furnizate de un destinatar al serviciului respectiv sau �n asigurarea accesului la o reţea de comunicaţii, furnizorul acelui serviciu nu răspunde pentru informaţia transmisă dacă sunt �ndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) transmiterea nu a fost iniţiată de furnizorul de servicii;

b) alegerea persoanei care recepţionează informaţia transmisă nu a aparţinut furnizorului de servicii;

c) conţinutul informaţiei transmise nu a fost influenţat �n nici un fel de către furnizorul de servicii, �n sensul că nu i se poate atribui nici selecţia şi nici o eventuală modificare a acestei informaţii.

(2) Transmiterea informaţiei şi asigurarea accesului, menţionate la alin. (1), includ şi stocarea automată, inter-mediară şi temporară a informaţiei transmise, �n măsura �n care această operaţie are loc exclusiv �n scopul ca informaţia respectivă să tranziteze reţeaua de comunicaţii şi cu condiţia ca informaţia să nu fie stocată pentru o perioadă care depăşeşte �n mod nejustificat durata necesară transmiterii ei.

Art. 13: Stocarea temporară a informaţiei, stocarea-caching

Dacă un serviciu al societăţii informaţionale constă �n transmiterea �ntr-o reţea de comunicaţii a informaţiei furnizate de un destinatar al serviciului respectiv, furnizorul acelui serviciu nu răspunde pentru stocarea automată, intermediară şi temporară a informaţiei transmise, �n măsura �n care această operaţie are loc exclusiv �n scopul de a face mai eficientă transmiterea informaţiei către alţi destinatari, la cererea acestora, dacă sunt �ndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) furnizorul de servicii nu aduce modificări informaţiei transmise;

b) furnizorul de servicii �ndeplineşte condiţiile legale privind accesul la informaţia respectivă;

c) furnizorul de servicii respectă regulile sau uzanţele referitoare la actualizarea informaţiei, astfel cum acestea sunt larg recunoscute şi aplicate �n industrie;

d) furnizorul de servicii nu �mpiedică utilizarea legală de către orice persoană a tehnologiilor larg recunoscute şi aplicate �n industrie, �n vederea obţinerii de date despre natura sau utilizarea informaţiei;

e) furnizorul de servicii acţionează rapid �n vederea eliminării informaţiei pe care a stocat-o sau �n vederea blocării accesului la aceasta, din momentul �n care a cunoscut efectiv faptul că informaţia transmisă iniţial a fost eliminată din reţeaua de comunicaţii ori că accesul la ea a fost blocat sau faptul că eliminarea ori blocarea accesului a avut loc prin efectul deciziei unei autorităţi publice.

Art. 14: Stocarea permanentă a informaţiei, stocarea-hosting

(1) Dacă un serviciu al societăţii informaţionale constă �n stocarea informaţiei furnizate de un destinatar al serviciului respectiv, furnizorul acelui serviciu nu răspunde pentru informaţia stocată la cererea unui destinatar, dacă este �ndeplinită oricare din următoarele condiţii:

a) furnizorul de servicii nu are cunoştinţă despre faptul că activitatea sau informaţia stocată este nelegală şi, �n ceea ce priveşte acţiunile �n daune, nu are cunoştinţă despre fapte sau circumstanţe din care să rezulte că activitatea sau informaţia �n cauză ar putea vătăma drepturile unui terţ;

b) av�nd cunoştinţă despre faptul că activitatea sau informaţia respectivă este nelegală ori despre fapte sau circumstanţe din care să rezulte că activitatea ori informaţia �n cauză ar putea vătăma drepturile unui terţ, furnizorul de servicii acţionează rapid �n vederea eliminării sau a blocării accesului la aceasta.

(2) Furnizorul de servicii are cunoştinţă despre faptul că activitatea sau informaţia este nelegală atunci c�nd caracterul nelegal al acesteia a fost constatat printr-o decizie a unei autorităţi publice.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică �n situaţia �n care destinatarul acţionează sub autoritatea sau controlul furnizorului de servicii.

Art. 15: Instrumente de căutare a informaţiilor şi legături cu alte pagini de web

(1) Furnizorul unui serviciu al societăţii informaţionale care facilitează accesul la informaţia furnizată de alţi furnizori de servicii sau de destinatarii serviciilor oferite de alţi furnizori, prin punerea la dispoziţie destinatarilor serviciului său a unor instrumente de căutare a informaţiilor sau a unor legături cu alte pagini de web, nu răspunde pentru informaţia �n cauză, dacă este �ndeplinită oricare dintre următoarele condiţii:

a) furnizorul nu are cunoştinţă despre faptul că activitatea sau informaţia la care facilitează accesul este nelegală şi, �n ceea ce priveşte acţiunile �n daune, nu are cunoştinţă despre fapte sau circumstanţe din care să rezulte că activitatea ori informaţia �n cauză ar putea prejudicia drepturile unui terţ;

b) av�nd cunoştinţă despre faptul că activitatea sau informaţia respectivă este nelegală ori despre fapte sau circumstanţe din care să rezulte că activitatea sau informaţia �n cauză ar putea vătăma drepturile unui terţ, furnizorul acţionează rapid �n vederea eliminării posibilităţii de acces oferite sau a blocării utilizării acesteia.

(2) Furnizorul de servicii răspunde pentru informaţia �n cauză atunci c�nd caracterul nelegal al acesteia a fost constatat printr-o decizie a unei autorităţi publice.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică �n situaţia �n care destinatarul acţionează din ordinul sau sub comanda furnizorului de servicii.

CAPITOLUL V: Supraveghere şi control

Art. 16: Obligaţiile furnizorilor de servicii

(1) Furnizorii de servicii sunt obligaţi să informeze de �ndată autorităţile publice competente despre activităţile cu aparenţă nelegală desfăşurate de destinatarii serviciilor lor sau despre informaţiile cu aparenţă nelegală furnizate de aceştia.

(2) Furnizorii de servicii sunt obligaţi să comunice de �ndată autorităţilor prevăzute la alin. (1), la cererea acestora, informaţii care să permită identificarea destinatarilor serviciilor lor, cu care aceşti furnizori au �ncheiat contracte privind stocarea permanentă a informaţiei.

(3) Furnizorii de servicii sunt obligaţi să �ntrerupă, temporar sau permanent, transmiterea �ntr-o reţea de comunicaţii sau stocarea informaţiei furnizate de un destinatar al serviciului respectiv, �n special prin eliminarea informaţiei sau blocarea accesului la aceasta, accesul la o reţea de comunicaţii sau prestarea oricărui alt serviciu al societăţii informaţionale, dacă aceste măsuri au fost dispuse de o autoritate publică, din oficiu sau la primirea unei pl�ngeri ori sesizări din partea oricărei persoane.

(4) Pl�ngerea prevăzută la alin. (3) poate fi făcută de către orice persoană care se consideră prejudiciată prin conţinutul informaţiei �n cauză. Pl�ngerea sau sesizarea se �ntocmeşte �n formă scrisă, cu arătarea motivelor pe care se �ntemeiază, şi va fi �n mod obligatoriu datată şi semnată. Pl�ngerea nu poate fi �naintată dacă o cerere �n justiţie, av�nd acelaşi obiect şi aceleaşi părţi, a fost anterior introdusă.

(5) Decizia autorităţii trebuie motivată şi se comunică părţilor interesate �n termen de 30 de zile de la data primirii pl�ngerii sau a sesizării ori, dacă autoritatea a acţionat din oficiu, �n termen de 15 zile de la data la care a fost emisă.

(6) �mpotriva unei decizii luate potrivit prevederilor alin. (3) persoana interesată poate formula contestaţie �n termen de 15 zile de la comunicare, sub sancţiunea decăderii, la instanţa de contencios administrativ competentă. Cererea se judecă de urgenţă, cu citarea părţilor. Sentinţa este definitivă.

Art. 17: Autorităţi competente

(1) Autoritatea de reglementare �n comunicaţii şi tehnologia informaţiei, denumită �n continuare Autoritatea, este competentă să supravegheze şi să controleze respectarea de către furnizorii de servicii a prevederilor prezentei legi şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia, să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 22.

(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), prin autorităţi publice, �n sensul art. 3 alin. (5), art. 5, 13, art. 14 alin. (2), art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1) şi (3), art. 23 alin. (2) şi art. 30 alin. (1), se �nţelege acele autorităţi ale administraţiei publice sau, acolo unde este cazul, instanţe de judecată, a căror competenţă �n materia respectivă este stabilită prin dispoziţiile legale �n vigoare, aplicabile �n fiecare caz.

(3) Autoritatea poate solicita furnizorilor de servicii orice informaţii necesare �n vederea exercitării atribuţiilor sale, menţion�nd baza legală şi scopul solicitării, şi poate stabili termene p�nă la care aceste informaţii să �i fie furnizate, sub sancţiunea prevăzută de prezenta lege.

(4) �n vederea descoperirii şi investigării �ncălcărilor prevederilor prezentei legi şi ale normelor sale de aplicare Autoritatea acţionează prin personalul de control �mputernicit �n acest scop.

(5) �n exercitarea atribuţiilor de investigare personalul de control �mputernicit �n acest scop al Autorităţii sau al persoanei juridice prevăzute la alin. (12) poate solicita furnizorilor de servicii informaţiile care �i sunt necesare, menţion�nd baza legală şi scopul solicitării, şi poate stabili termene p�nă la care aceste informaţii să �i fie furnizate, sub sancţiunea prevăzută de prezenta lege.

(6) Autoritatea dispune efectuarea de investigaţii, �n condiţiile prezentei legi, din oficiu sau la primirea unei pl�ngeri ori sesizări din partea oricărei persoane.

(7) Personalul de control �mputernicit �n acest scop al Autorităţii sau al persoanei juridice prevăzute la alin. (12) poate să solicite declaraţii sau orice documente necesare pentru �ndeplinirea misiunii, să sigileze, să ridice orice registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau alte evidenţe, eliber�nd persoanei supuse investigaţiei copii de pe originale, ori să obţină copii, lăs�ndu-i acesteia originalele; de asemenea, este autorizat să facă inspecţii inopinate, al căror rezultat va fi consemnat �ntr-un proces-verbal de constatare, şi să primească, la convocare sau la faţa locului, informaţii şi justificări.

(8) Organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi oricare alte instituţii şi autorităţi publice sunt obligate să permită personalului de control �mputernicit �n acest scop al Autorităţii sau, după caz, al persoanei juridice prevăzute la alin. (12) accesul la documentele, datele şi informaţiile deţinute de acestea, �n măsura �n care sunt necesare �ndeplinirii misiunii legale a Autorităţii, fără a se putea opune caracterul de secret de stat sau secret de serviciu al unor asemenea documente, date şi informaţii.

(9) Personalul de control �mputernicit �n acest scop, pri-mind acces la documentele, datele şi informaţiile menţionate la alin. (8), este ţinut la observarea strictă a caracterului de secret de stat sau secret de serviciu, atribuit legal respectivelor documente, date şi informaţii.

(10) Autoritatea sesizează organele de urmărire penală ori de c�te ori constată �ncălcări ale legii penale.

(11) Autoritatea informează furnizorii de servicii, destinatarii, statele membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană cu privire la toate aspectele legate de aplicarea prevederilor prezentei legi şi cooperează cu autorităţile competente din alte state �n vederea exercitării eficiente a supravegherii şi controlului asupra activităţii furnizorilor de servicii.

(12) Autoritatea poate delega exercitarea atribuţiilor prevăzute �n prezentul articol unei alte persoane juridice de drept public, cu atribuţii de supraveghere şi control �n domeniul telecomunicaţiilor.

(13) Pentru scopurile aplicării prezentei legi, p�nă la �nfiinţarea Autorităţii atribuţiile acesteia sunt �ndeplinite de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.

Art. 18: Coduri de conduită

(1) Asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale cu caracter profesional ori comercial sau cele constituite �n scopul protecţiei consumatorilor, a minorilor sau a persoanelor cu handicap pot elabora coduri de conduită �n colaborare cu Autoritatea şi Ministerul Justiţiei, �n vederea aplicării corespunzătoare a prevederilor prezentei legi.

(2) Autoritatea şi Ministerul Justiţiei vor urmări include-rea �n codurile de conduită prevăzute la alin. (1) �n special a unor prevederi referitoare la:

a) soluţionarea litigiilor pe cale extrajudiciară;

b) �ntreruperea, temporară sau permanentă, a transmiterii �ntr-o reţea de comunicaţii sau a stocării informaţiei furnizate de un destinatar al serviciului, �n special prin eliminarea informaţiei ori blocarea accesului la aceasta, a accesului la o reţea de comunicaţii sau a prestării oricărui alt serviciu al societăţii informaţionale;

c) protecţia destinatarilor cu privire la efectuarea comunicărilor comerciale;

d) protecţia minorilor şi a demnităţii umane.

(3) Autoritatea şi Ministerul Justiţiei susţin:

a) traducerea codurilor de conduită �n limbi de circulaţie internaţională;

b) facilitarea accesului la codurile de conduită prin mijloace electronice;

c) popularizarea codurilor de conduită la nivel naţional şi transmiterea acestora, precum şi a evaluărilor privind aplicarea şi impactul lor practic către statele membre ale Uniunii Europene şi către Comisia Europeană.

CAPITOLUL VI: Soluţionarea litigiilor

Art. 19: Acţiuni �n justiţie

(1) Persoanele care au calitate procesuală activă, potrivit prevederilor alin. (2), pot solicita instanţei obligarea p�r�tului la �ncetarea oricărei acţiuni sau abţineri contrare prevederilor prezentei legi, interzicerea reluării ei �n viitor şi obligarea p�r�tului la despăgubiri pentru prejudiciul suferit.

(2) Au calitate procesuală activă pentru introducerea acţiunii prevăzute la alin. (1):

a) persoanele fizice şi juridice ce se pretind titulare ale unui drept subiectiv prevăzut de prezenta lege sau ale unui interes care nu se poate realiza dec�t pe calea justiţiei;

b) asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale prevăzute la art. 18 alin. (1);

c) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, oficiile pentru protecţia consumatorilor judeţene şi Oficiul pentru protecţia consumatorilor al municipiului Bucureşti;

d) entităţile constituite �n scopul protecţiei consumatorilor �n statele membre ale Uniunii Europene, �n condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Acţiunea prevăzută la alin. (1) se prescrie �n termen de un an de la data acţiunii sau a abţinerii care a justificat introducerea ei.

(4) Persoanele care au calitate procesuală activă, potrivit prevederilor alin. (2), pot solicita instanţei, pe cale de ordonanţă preşedinţială, �ncetarea oricărei acţiuni sau abţineri contrare prevederilor prezentei legi, �n condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.

Art. 20: Soluţionarea litigiilor pe cale extrajudiciară

(1) Furnizorii de servicii şi destinatarii pot supune litigiile născute �ntre ei arbitrajului, �n condiţiile prevăzute de lege, precum şi celorlalte căi extrajudiciare de soluţionare a litigiilor, prevăzute de codurile de conduită elaborate potrivit art. 18.

(2) Utilizarea mijloacelor electronice �n cadrul soluţionării litigiilor pe cale extrajudiciară este posibilă �n condiţiile prevăzute de lege.

CAPITOLUL VII: Sancţiuni civile şi contravenţionale

Art. 21: Nulitatea relativă a contractelor privind servicii ale societăţii informaţionale

Orice contract privind furnizarea de servicii ale societăţii informaţionale este anulabil la cererea destinatarului, dacă a fost �ncheiat cu un furnizor de servicii care:

a) nu a pus la dispoziţie destinatarului, �n condiţiile prevăzute de lege, informaţiile prevăzute la art. 5 lit. a)-i), ori nu a furnizat toate aceste informaţii, sau a furnizat informaţii inexacte;

b) nu a pus la dispoziţie destinatarului, �n condiţiile prevăzute de lege, informaţiile menţionate la art. 8 alin. (1) lit. a)-e), ori nu a furnizat toate aceste informaţii, sau a furnizat informaţii inexacte, dacă nu sunt aplicabile prevederile art. 8 alin. (3) sau (5);

c) a �ncălcat obligaţia prevăzută la art. 8 alin. (2), dacă nu sunt aplicabile prevederile art. 8 alin. (3) sau (5);

d) a �ncălcat obligaţia prevăzută la art. 8 alin. (4).

Art. 22: Contravenţii

Constituie contravenţie, dacă nu este săv�rşită �n astfel de condiţii �nc�t, potrivit legii penale, să constituie infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 500.000.000 lei fapta furnizorului de servicii care:

a) efectuează comunicări comerciale �ncălc�nd condiţiile stabilite la art. 6 alin. (1) şi alin. (2) lit. a)-d);

b) nu pune la dispoziţie destinatarilor şi autorităţilor publice, �n condiţiile prevăzute de lege, informaţiile prevăzute la art. 5 lit. a)-i), ori nu furnizează toate aceste informaţii, sau furnizează informaţii inexacte;

c) nu pune la dispoziţie destinatarului, �n condiţiile prevăzute de lege, informaţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-e), ori nu furnizează toate aceste informaţii, sau furnizează informaţii inexacte, dacă nu sunt aplicabile prevederile art. 8 alin. (3) sau (5);

d) �ncalcă obligaţia prevăzută la art. 8 alin. (2), dacă nu sunt aplicabile prevederile art. 8 alin. (3) sau (5);

e) �ncalcă obligaţia prevăzută la art. 8 alin. (4);

f) �ncalcă obligaţia prevăzută la art. 9 alin. (3);

g) �ncalcă obligaţiile prevăzute la art. 16 alin. (1)-(3);

h) nu furnizează informaţiile solicitate potrivit art. 17 alin. (3) sau (5), ori nu furnizează toate aceste informaţii, sau furnizează informaţii inexacte.

Art. 23: Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor

(1) Constatarea contravenţiei prevăzute la art. 22 lit. a) şi aplicarea sancţiunii corespunzătoare se fac, la sesizarea oricărei persoane sau din oficiu, de către reprezentanţii �mputerniciţi ai Autorităţii de reglementare �n comunicaţii şi tehnologia informaţiei sau ai autorităţii de supraveghere prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 22 lit. b)-h) se fac de către reprezentanţii �mputerniciţi ai Autorităţii sau ai celorlalte autorităţi publice competente, la sesizarea oricărei persoane sau din oficiu.

(3) Constatarea contravenţiilor se poate face, �n toate cazurile, şi de către ofiţerii sau subofiţerii de poliţie.

(4) Contravenţiilor prevăzute la art. 22 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL VIII: Infracţiuni săv�rşite �n legătură cu emiterea şi utilizarea instrumentelor de plată electronică şi cu utilizarea datelor de identificare �n vederea efectuării de operaţiuni financiare

Art. 24: Falsificarea instrumentelor de plată electronică

(1) Falsificarea unui instrument de plată electronică se pedepseşte cu �nchisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează punerea �n circulaţie, �n orice mod, a instrumentelor de plată electronică falsificate sau deţinerea lor �n vederea punerii �n circulaţie.

(3) Pedeapsa este �nchisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi, dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt săv�rşite de o persoană care, �n virtutea atribuţiilor sale de serviciu:

a) realizează operaţii tehnice necesare emiterii instrumentelor de plată electronică ori efectuării tipurilor de operaţiuni prevăzute la art. 1 pct. 10; sau

b) are acces la mecanismele de securitate implicate �n emiterea sau utilizarea instrumentelor de plată electronică; sau

c) are acces la datele de identificare sau la mecanismele de securitate implicate �n efectuarea tipurilor de operaţiuni prevăzute la art. 1 pct. 10.

(4) Tentativa se pedepseşte.

Art. 25: Deţinerea de echipamente �n vederea falsificării instrumentelor de plată electronică

Fabricarea ori deţinerea de echipamente, inclusiv hardware sau software, cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică se pedepseşte cu �nchisoare de la 6 luni la 5 ani.

Art. 26: Falsul �n declaraţii �n vederea emiterii sau utilizării instrumentelor de plată electronică

Declararea necorespunzătoare adevărului, făcută unei instituţii bancare, de credit sau financiare ori oricărei alte persoane juridice autorizate �n condiţiile legii să emită instrumente de plată electronică sau să accepte tipurile de operaţiuni prevăzute la art. 1 pct. 10, �n vederea emiterii sau utilizării unui instrument de plată electronică, pentru sine sau pentru altul, atunci c�nd, potrivit legii ori �mprejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru emiterea sau utilizarea acelui instrument, se pedepseşte cu �nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Art. 27: Efectuarea de operaţiuni financiare �n mod fraudulos

(1) Efectuarea uneia dintre operaţiunile prevăzute la art. 1 pct. 10, prin utilizarea unui instrument de plată electronică, inclusiv a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, fără consimţăm�ntul titularului instrumentului respectiv, se pedepseşte cu �nchisoare de la 1 la 12 ani.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează efectuarea uneia dintre operaţiunile prevăzute la art. 1 pct. 10, prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive.

(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează transmiterea neautorizată către altă persoană a oricăror date de identificare, �n vederea efectuării uneia dintre operaţiunile prevăzute la art. 1 pct. 10.

(4) Pedeapsa este �nchisoarea de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi, dacă faptele prevăzute la alin. (1)-(3) sunt săv�rşite de o persoană care, �n virtutea atribuţiilor sale de serviciu:

a) realizează operaţii tehnice necesare emiterii instrumentelor de plată electronică ori efectuării tipurilor de operaţiuni prevăzute la art. 1 pct. 10; sau

b) are acces la mecanismele de securitate implicate �n emiterea sau utilizarea instrumentelor de plată electronică; sau

c) are acces la datele de identificare sau la mecanismele de securitate implicate �n efectuarea tipurilor de operaţiuni prevăzute la art. 1 pct. 10.

(5) Tentativa se pedepseşte.

Art. 28: Acceptarea operaţiunilor financiare efectuate �n mod fraudulos

(1) Acceptarea uneia dintre operaţiunile prevăzute la art. 1 pct. 10, cunosc�nd că este efectuată prin folosirea unui instrument de plată electronică falsificat sau utilizat fără consimţăm�ntul titularului său, se pedepseşte cu �nchisoare de la 1 la 12 ani.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează acceptarea uneia dintre operaţiunile prevăzute la art. 1 pct. 10, cunosc�nd că este efectuată prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive.

(3) Tentativa se pedepseşte.

Art. 29: Efectuarea de operaţiuni neautorizate �ntr-un sistem informatic

(1) Accesul neautorizat �ntr-un sistem informatic sau �ntr-un domeniu se pedepseşte cu �nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic sau domeniu pentru uzul personal ori către terţi se pedepseşte cu �nchisoare de la 1 la 12 ani.

(3) Modificarea, distrugerea parţială sau totală, �n mod neautorizat, a informaţiei stocate �ntr-un sistem informatic sau domeniu se pedepseşte cu �nchisoare de la 3 la 15 ani.

Art. 30: Constatarea şi judecarea infracţiunilor

(1) Infracţiunile prevăzute �n prezenta lege se constată de către autorităţile publice competente, care �naintează actul de constatare la organul local de urmărire penală.

(2) Infracţiunile prevăzute la art. 24 şi 25 se judecă, �n primă instanţă, de către tribunal.

(3) Prevederile prezentului capitol se completează cu dispoziţiile Codului penal şi ale Codului de procedură penală.

CAPITOLUL IX: Dispoziţii finale

Art. 31: Sarcina probei �n cazul litigiilor privind furnizarea de servicii ale societăţii informaţionale

�n cazul oricărui litigiu privind furnizarea unui serviciu al societăţii informaţionale, declanşat �ntre furnizorul serviciului respectiv şi un destinatar al acestui serviciu, sarcina probei �ndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 5, 6, 8 şi 9 revine furnizorului de servicii dacă destinatarul are calitatea de consumator.

Art. 32: Abrogarea unor dispoziţii contrare

Litera f) a articolului 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă se abrogă.

Art. 33: Intrarea �n vigoare şi aplicarea legii

(1) �n termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, care se aprobă prin hotăr�re a Guvernului.

(2) Prezenta lege intră �n vigoare la data publicării ei �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I, şi se pune �n aplicare la 3 luni de la data intrării �n vigoare.

Această lege a fost adoptată de Senat �n şedinţa din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia Rom�niei.

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor �n şedinţa din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia Rom�niei.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALER DORNEANU

Publicat �n Monitorul Oficial cu numărul 483 din data de 5 iulie 2002

Reclame
  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: